Nếu Pogba chịu chuyền bóng ở pha này, Pháp đã không bị loại