Giá trị cầu thủ Anh ăn đứt tuyển Ý, nhưng chắc gì đã thắng được